LINDESBERG: Styrande politikerna lite väl bekväma, anmälda till förvaltningsrätten

fraudDet kändes lite snopet, man fick en obehagskänsla i magen, när jag läste Lindenytt häromdagen. De slog rätt stort upp FP-ordförande Göran Gustavssons missnöje med Anders Ceder (S) &co. (Ceder var ju så sur på Furegård hos Migrationsverket, Örebro, som placerar så många asylanter i lilla Gusselby. Det lät nästan som om han till och med fällt några krokodiltårar.)

”Folkpartiet Lindesberg ifrågasätter om en statlig myndighet lurar kommunen och sysslar med lögner? Det är av stor vikt att kommunmedborgarna kan lita på såväl kommunala som statliga myndigheter samt högt uppsatta förtroendevalda kommunalråd. Följden blir annars ett bristande förtroende för myndigheterna och ett förakt för det politiska systemet.”

Javisst, man kan verkligen undra. Men FP har ju själva varit med om beslutet att förnya invandraravtalet med Migrationsverket över medborgarnas huvuden!

Presstalesmannen Tobias Kuru, SD Lindesberg, kommenterar artikeln:

Frågan är berättigad men sopa rent framför farstun först FP då ni var med och beslutade om ett mottagande av flyktingar i KS (kommunstyrelse) i stället för att ta det i KF (kommunfullmäktige)!

Faller på egen fälla 🙂

Läste detta för ett par dagar sedan så även om Migrationsverket lurar er så lurar ni resten av kommunen lika bra…

Sverigedemokraterna Lindesberg vill laglighetspröva det beslut som Lindesbergs kommunstyrelse (KS) fattade 2013-09-24 Dnr: 2013/271
Mottaget av Förvaltningsrätten Karlstad oktober 10-2013 målnr: 4279-13.

Vid detta sammanträde beslutade (KS) att godkänna tidigare avvaktat beslut från (KS) februari 2013 gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01/2013 12-31.

Vi anser att detta beslut strider mot kommunallagen 3. kap 9 § första stycket som säger ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”

Att medvetet undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt ämne bör därför vara högintressant att pröva i Förvaltningsrätten. Det är tveklöst så att teckna nytt avtal eller förlänga ett avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket är av principiell beskaffenhet och sådana beslut skall fattas av Kommunfullmäktige.

Ledamöternas förslag till beslut: Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg (MP), Jonas Kleber (C), Jan Hansson (M) och Irja Gustavsson (S) föreslog att överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01/2013-12-31 daterad den 11 september 2013 godkänns. Sven-Ove Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet.

BESLUTANDE:

  • (S) Anders Ceder, Irja Gustavsson, Arnold Bengtsson, Hans-Olof Hake, Margareta Östlund
  • (MP) Inger Griberg
  • (V) Ulf Axelsson
  • (M) Pär-Ove Lindqvist
  • (C) Jonas Kleber, Christina Pettersson
  • (FP) Göran Gustavsson
  • (KD) Ingrid Åberg
  • (SD) Sven-Ove Karlsson
  • Övriga deltagande: Malin Sjöberg, sekreterare. Crister Lenke, Kommunchef. Gunilla Sandgren, Ekonomichef.

[Fetstil ovan av Gruvmor.]

busins00Detta är ju helt odemokratiskt och skandalöst. Det är illa, att kommunens styrande politiker anser sig berättigade att besluta viktiga saker över medborgarnas huvuden på detta sätt. Egentligen borde Lindenytt ha intervjuat Sverigedemokraten Sven-Ove Karlsson och skrivit om detta, i stället för att ge utrymme för en folkpartist som själv har varit med om oegentligheter i kommunledningen.

*     *     *

Överklagandetexten inkl. bilagorna, underskriven av SD-ordförandet i Lindesberg, Mats Seijboldt:

Överklagan av ärende KS § 178 Dnr. 2013/271 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-24

Jag Mats Seijboldt Ordförande för Sverigedemokraterna Lindesberg vill laglighetspröva det beslut som Lindesbergs Kommunstyrelse fattat i ärende KS § 178 Dnr. 2013/271 (bil 4)

bil4Seijboldt4bil4Seijboldt4aVid detta sammanträde beslutade Kommunstyrelsen (KS) att godkänna tidigare avvaktat beslut från Kommunstyrelsen (KS) februari 2013 gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Örebro län och Lindesbergs kommun från 1 januari 2013 till 31 december 2013 om mottagning av vissa nyanlända invandrare. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2013 att Lindesbergs kommun avvaktar med tecknande av Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tills bostadsbeståndet i kommunen gör ett mottagande möjligt. Den tidigare överenskommelsen undertecknades av Lindesbergs kommun i november 1998 och gällde fram till den 31 december 2012.

Detta beslut har gjorts på eget bevåg utan att informera Kommunfullmäktige som är medborgarnas insyn i den kommunala vardagen som påverkar alla.

Så torde detta beslut vara olagligt och bryta mot kommunal lagen 3 kap 9 § första stycket som säger “Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

Som betänkande efter att detta beslut genomförts på lägre nämnd / styrelse är troligen att man vill i Lindesberg dölja det avtal man nu godkänner för att vilseleda medborgare som bor i kommunen.

Att medvetet undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt ämne bör därför vara högintressant att att pröva i rätten.

Det är tveklöst så att teckna nytt avtal eller förlänga ett avtal med Länsstyrelsen / Migrationsverket är av principiell beskaffenhet och sådana beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

I samma paragraf som nämnts ovan (kommunallagen 3 kap 9 §) slås det också fast att kommunfullmäktige är den församling som fattar beslut rörande budget, skatt och andra ekonomiska frågor.

Att invandringsmottagande kostar pengar är det ingen fråga om och dom flesta är dessutom överens om att det kostar stora summor.

I bilaga 1 rapporteras bland annat Ilmar Reepalu beklagar sig över de stora kostnaderna som en kommun dras med vid mottagande av invandrare. (hela artikeln DN 2007-07-17)

Bil1-till-Sejboldts-överklagande201310DN2007-07-17Bonus-till-flyktingvänglia-kommunerI ett liknande överklagande som detta som skedde i Trelleborg dömde förvaltningsrätten mot Trelleborgs Kommun då ett överklagande lämnats in för felaktig hantering av beslut processen kring invandringsmottagning. (bil 2 Trelleborgs Allehanda 2010-08-31)

Bil2Trelleborgs_Allehanda20100831Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjorde fel som i Januari 2010 lät ärendet avgöras i Kommunstyrelsen (KS). Eftersom ärendet är av principiell karaktär.

Noterbart gör sig gällande att beslutet gällde ett mottagande av 5-12 invandrare per år medan i detta fall inte finns riktiga siffror men det nämnts oftast om 60-70 invandrare.

Liknande fall beslutades om i Förvaltningsrätten i Malmö i November 2011 (mål 8186-11 8347-11). Detta var då avtal som tecknades av Kommunstyrelse i Lund utan att Kommunfullmäktige fått fatta beslut om dessa. Lunds kommunstyrelse valde att besluta om att skriva avtal med Länsstyrelsen / Migrationsverket om att ta emot 125 invandrare per år samt 5-7 så kallade “ensamkommande flyktingbarn”.

Det slås fast att Lunds kommunstyrelse bröt mot kommunallagen när beslutet fattades i kommunstyrelse istället för att låta beslutet fattas av kommunfullmäktige. (bil 3 Skånskan 2011-11-18)

Bilaga3Skånskan20111118Besluten överklagades med hänvisning till 3 kap 9 § i kommunallagen som säger att det är kommunfullmäktige som beslutar i ärende som är av principiell beskaffenhet samt budget och kostnader.

Invandringen är en dyr verksamhet och alla diskussioner om mottagning av invandrare är utan tvekan av principiell beskaffenhet, något som förvaltningsrätten i Malmö bekräftade.

I kommunallagen framkommer det följande i 3 kap 10 § att “fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock INTE delegeras till nämnderna”. Här hänvisas till 3 kap 9 § första stycket där det framgår att fullmäktige beslutar i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen som “budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor”.

Utifrån dessa skrivelser i kommunallagen anser jag att Lindesbergs Kommun strider mot Kommunallagen då man fattat beslut utanför Kommunfullmäktige gällande frågor av “principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen som budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor “.

Härmed överklagar jag beslutet i Lindesbergs Kommun (KS) Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-09-24 ärende § 178/2013 (bil 4) Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun.

Jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt att beslutet hävs omgående.

Lindesberg 2013-09-04
Mats Seijboldt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: